Hovedprinsipp og komponenter

Weiter geht's er et læreverk for tysk II på vg1 og vg2.

Hovedprinsipper for verket

Weiter geht's er et nytenkende læreverk i tysk som likevel balanserer med tradisjonen i tyskundervisningen. Verket blander tradisjon med moderne, aktuelle temaer, og møter elevene der de er gjennom elevnære tekster og bilder. Det luftige og friske designet bidrar også til å gjøre læreverket innbydende og strukturert, og letter den praktiske undervisningshverdagen.

Verket har fokus på at elevene skal tilegne seg det tyske språket på ulike måter gjennom et stort utvalg av forskjellige typer tekster, oppgaver og multimedialt innhold. Tanken er at læreverket skal være lystvekkende og gi lærer og elev ny giv i tyskundervisningen!

Komponentene i verket

Weither geht's består av en kombinert tekst- og arbeidsbok, en rikholdig internettside og en arbeidsgrammatikk.

Tekst- og arbeidsbok

 • Spennende, engasjerende og elevnære tekster.
 • Mange varierte oppgaver som øver det muntlige, skriftlige og kreative.
 • Gloselister og minigrammatikk.

Arbeidsgrammatikk

 • Moderne, forståelig innføring i alle ordklasser (Minigrammatikk) med mange kreative forslag.
 • Inneholder alle grammatikktemaene man skal jobbe med på tysk II.
 • Grammatikken blir forklart på en enkel og forståelig måte, og innbyr til videre øving.
 • Mer enn 200 oppgaver, der temaene blir gjennomgått på en levende og konkret måte.
 • Målet er at elevene skal beherske det grammatiske grunnlaget for tysk.

Fagnettsted

 • Et rikholdig utvalg av oppgaver for øving på grammatikk, Wortschatz og Landeskunde fra alle tysktalende land.
 • Filmer med tysk ungdom.
 • Lærerdel med fasit, undervisningsopplegg og nyttige tips.

Fagnettstedet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er tilrettelagt og tilgjengelig for alle brukergrupper.

Om forfatteren


Anne-Marie Schulze er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med tysk, norsk og latin i fagkretsen. Hun har mange års undervisningserfaring innen voksenopplæring og fra grunn- og videregående skole.

Schulze er også forfatteren bak læreboksuksessen for tysk i ungdomsskolen, Los geht’s.

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene skal prioriteres i alle fag. I tyskfaget er ferdighetene integrert i kompetansemålene, på faget sine egne premissar. På nettstedet til Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om de grunnleggende ferdighetene i fremmedspråk.

De grunnleggende ferdighetene er:

 • å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig
 • å kunne lese
 • å kunne regne
 • å kunne bruke digitale verktøy

Oppgavene i Weiter geht’s er lagt opp slik at elevene skal få rikelig med muligheter til å arbeide med både de reseptive, interaktive og produktive ferdighetene, det vil si å snakke, lytte, skrive og lese. Under følger en kort beskrivelse av tankene bak ferdighetstreningen og de ulike oppgavetypene i Weiter geht’s.

Snakke og lytte

Det er lagt opp til mange ulike typer muntlige oppgaver i både læreboka og på nettstedet, slik at elevene skal få muligheten til å snakke og høre tysk allerede fra første leksjon.

Worum geht’s? er oppgaver som stiller konkrete spørsmål til tekstene. I disse oppgavene dreier det seg i stor grad om reproduksjon av setninger fra teksten, og det skal være lett for elevene å finne svaret. Elevene trenger som regel ikke konstruere egne setninger, men kan i stor grad gjenta setninger direkte fra boka. Dette gjør det enkelt for elevene å prøve ut språket og vise at de har forstått teksten.

Sag mal was! er forslag til muntlige aktivitetsoppgaver der elevene kan arbeide videre med hovedtemaet i leksjonen. Her skal elevene få muligheten til å jobbe friere med det muntlige enn i Worum geht’s-oppgavene. Dette krever også mer av elevene ettersom de må sette sammen og konstruere egne setninger og tanker. Det er med andre ord lagt vekt på at elevene skal få muligheten til å bruke det tyske språket i ulike situasjoner. Det er samtidig viktig at de blir trygge på at det er lov til å prøve og feile, at de utvikler vilje til å snakke tysk, og at hovedsaken nødvendigvis ikke er det språklig korrekte.

For å bygge opp god lytteforståelse bør det også bli lagt vekt på at elevene får mulighet til å trene denne ferdigheten. Alle tekstene i læreboka er innlest, slik at elevene kan høre autentisk tysk i klasserommet. Lydfilene vil du finne på nettstedet til Weiter geht’s. På nettstedet finner du også mange film- og lydklipp med autentisk tysk.

For at elevene skal bli bevisstgjort om sin egen språkutvikling, kan det være en idé å legge opp til ulike aktiviteter som innebærer at de arbeider alene eller i grupper med muntlige aktiviteter på tysk. Det kan for eksempel være forberedt eller uforberedt innlesing av tekst, fri fortelling eller egne dialoger. Disse kan eventuelt brukes i forbindelse med mappevurdering eller som aktivitet i klasserommet. På denne måten kan elevene følge og sammenligne sin egen språkutvikling når det gjelder uttale, ordforråd, språkstruktur og flyt i språket.

Skrive

Schreib mal was!-oppgavene legger opp til at elevene skal få god trening i å uttrykke seg skriftlig. I læreboka og på nettstedet finner du skriveoppgaver i økende grad etter som elevene tilegner seg mer og mer tysk. Det er viktig at alle, både nybegynnere og viderekomne, får muligheten og tryggheten til å kunne skrive tysk og se at budskapet faktisk kommer fram og blir forstått, selv om ikke alt er rett stavet eller bøyd. Både læreboka og nettstedet inneholder mange forskjellige skriveoppgaver, fra små dialoger og dikt til lengre tyske fortellinger og tekster.

Lese

Når man lærer et annet språk, er det viktig å få mulighet til å lese mye. I Weiter geht’s møter elevene mange ulike typer tekster – som for eksempel dialoger, kortere og lengre tekster, eventyr, dikt, sanger, noveller, rim og vitser – slik at de skal få mulighet til å lese ulike sjangere på fremmedspråket.

Mange av de autentiske tekstene er skrevet om eller forkortet, slik at de er tilpasset vanskelighetsgraden i verket og det forventede ferdighetsnivået til elevene. Mange tekster introduserer et grammatikkfenomen eller et annet tema, og bør leses og gjennomgås grundig i klassen. Men ikke alle tekstene må leses like inngående av alle elevene. Enkelte ganger kan du som lærer velge å behandle et tema felles i gruppa, andre ganger kan elevene arbeide alene eller i små grupper med tekster de har valgt ut selv.

Enkelte av tekstene kan kanskje virke lange eller vanskelige for noen elever, men når man trener leseforståelsen, er det viktigere å forstå helheten og oppdage sammenhengen enn å forstå hvert enkelt ord i teksten.

Digitale verktøy

Oppgavene på nettstedet til Weiter geht´s gir elevene trening i å bruke og søke etter relevant informasjon med digitale verktøy. Nettstedet inneholder filmklipp med autentisk tysk med tilhørende oppgaver, temasider som tar opp temaene fra læreboka og et glose- og grammatikkverktøy. Til hvert Bundesland er det lagd tekster og oppgaver som du kommer til via eit interaktivt kart der du kan foreta «en virtuell reise» gjennom Tyskland.

I grammatikkverktøyet finner elevene et mangfold av selvinstruerende oppgaver, som for eksempel utfyllingsoppgaver, faktakoblingsoppgaver, dra-og-slipp-oppgaver og oversettelsesoppgaver, til de ulike ordklassene. Oppgavene er differensiert i tre vanskelighetsgrader, markert med stjerner.

Sosial kompetanse

I tillegg til de grunnleggende ferdighetene skissert ovenfor, spiller også sosial kompetanse en sentral rolle i faget. Sosial kompetanse handler om hvor stor evne individet har til å samspille med andre i ulike situasjoner. I skolesammenheng snakker man om utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, selvhevding, selvkontroll og ansvar, lek, glede og humor.

Forskning viser at musikk, kultur, kreative fag og vektlegging av estetikk har positiv innvirkning på læringsmiljøet når det blir brukt aktivt og bevisst. I tillegg til klart definerte oppgaver og vurderingskriterier er det også viktig med frihet til å slippe kreativiteten og fantasien løs for å øke de sosiale ferdighetene.

Den sosiale kompetansen som elevene skal tilegne seg, må etterspørres, oppmuntres og verdsettes i læringsmiljøet rundt dem, og det må legges til rette for at de kan bruke de sosiale ferdighetene sine. I tillegg til de mange oppgavene i Weiter geht’s som legger opp til samarbeid i grupper, spiller Du bist dran!-oppgavene en sentral rolle når det gjelder sosial kompetanse. I disse oppgavene blir det lagt stor vekt på kreativitet og lek og moro gjennom blant annet rollespill og andre typer spill og kreative aktiviteter i klassen.

ASSOSIERT INNHALD

Spaghetti-Eis

Bayern

Jung sein